جراحی و ارولوژی کودکان

جراحی کودکان و اورولوژی کودکان رشته فوق تخصصی است که دامنه کاری آنها از جراحی نوزادی تا سن بلوغ کودکان می باشد .

جراحان کودکان و ارولوژیست های کودکان جهت انجام این اعمال جراحی نیاز هست مدت 3 تا 5 سال بعد از اتمام دوره جراحی عمومی و ارولوژی عمومی تحصیل نمایند تا صلاحیت مداخله در امور جراحی کودکان و

ارولوژی را کسب نمایند .بازگشت